Tag: รางสายไฟ

รางสายไฟ

เรื่องควรรู้สำหรับเดินสาย ในงานอุตสาหกรรม และ ไฟฟ้าเรื่องควรรู้สำหรับเดินสาย ในงานอุตสาหกรรม และ ไฟฟ้า

การเดินสายไฟ นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ กฎ ข้อบังคับ และ ยังมีอีกเรื่องที่หลากหลายอย่างมากที่เป็นเรื่องที่สำคัญ และ สำหรับช่างไฟนั้นมีเรื่องมากมายที่จะต้องรู้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นสำหรับช่างไฟนั้นมีเรื่องมากมายที่จะต้องรู้ในการเดินสายไฟ มาลองดูข้อมูลที่สำคัญ ๆ ในการเดินสายไฟ ที่เรานั้นควรที่จะรู้กันก่อนดีกว่า รางสายไฟ จะแบ่งในการใช้งานเป็น 2 ประเภท อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การเลือกใช้รางสายไฟ” นั้นเป็น เรื่องที่สำคัญอย่างมาก ด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันนั้นรางเดินสายไฟ นั้นจะมี รางเดินสายไฟอยู่ 2 รูปแบบนั้นคือ – รางเคเบิล